Skip to main content

Prosperhoeve

onthaalpoort van het grenspark Groot-Saeftinghe

Luc vermeulen

Luc Vermeulen + 5 oktober 2023

Vandaag zijn we hier allen samen gekomen met pijn en stil verdriet om Luc te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.
Dit heengaan overvalt ons zo onverwacht. Luc bruiste nog van energie en positieve levenslust. Hij was nog net gezond verklaard en zou het nog wel wat jaren volhouden.
Bij dit heengaan betuigen we ons christelijk medeleven aan echtgenote Marleen, de kinderen, kleinkinderen en familie. Door onze aanwezigheid steunen we hen bij dit zware verlies en hopen we dat ze uit de herinnering aan Luc, het koesteren van zijn mens zijn, een zachte glimlach om zijn bewaarde uitspraken en fratsen kracht zullen putten om persoonlijk, om als gezin en als familie opnieuw vreugde te vinden in het dagelijkse leven.
Ook wij vrienden en kennissen betuigen vandaag onze wil om Luc niet te vergeten, hem in onze gedachten en ons hart levendig te herinneren.
Luc was een kerel met uitgesproken meningen. Hij kon vurig debatteren over alle thema’s waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd en ijverde steeds tegen alle mogelijke onrecht.
Luc leerde ook van kleins af werken in het grote gezin Vermeulen, was verschillende jaren actief als leider in de chiro., toen nog in hun lokaal aan de Kreek, engageerde zich als vakbondsafgevaardigde gedurende zijn ganse loopbaan, was actief in de gecoro, het gemeentelijk adviesorgaan inzake ruimtelijke ordening en tot gisteren was zijn motto: arbeid adelt.
Zo engageerde hij zich reeds in 2017 in onze vzw prospersite voor de renovatie van de Maalderij.
Luc had veel technische vaardigheden, schuwde de fysieke arbeid niet, dacht goed na over de te volgen aanpak en keek steeds vooruit naar nog aan te pakken werkpunten, elektrische kabels trekken, de motor mee cleanen, metsen, schilderen, kleine pleisterwerken, de houten zoldering herstellen, niets was te zwaar voor Luc.
En tijdens de middag bij het verorberen van onze boterham of onder avond bij een fris pintje verbeterden we de wereld, maakten we plannen voor de volgende werkdag en droomden we van een totaal gerenoveerde maalderij.
Luc kon ook de toevallige onaangekondigde bezoekers fier rondleiden in het gehele gebouw tot op de zolder om alle gerealiseerde werken toe te lichten.
Een veertiental dagen geleden ontfermde hij zich nog over het oude verroeste hekwerk in de Lange straat. Dit hek leidde rond de jaren 1850 de bezoeker via een lange oprijlaan doorheen een hoogstamboomgaard, nu een stuk weiland rechtover de leegstaande boerderij van Fons Van den Berghe zaliger, naar de herenwoning van de rentmeester. Luc ontfermde er zich over: de fundering aan het hek bloot leggen, het roest wegschuren, een nieuwe laag met rode menieverf.
Dit hekwerk getuigt vandaag van de enorme gedrevenheid en inzet van Luc om het erfgoed in Prosper te bewaren.
Luc bewaarde opnieuw een stuk verleden voor de toekomst. Hij leek me de laatste maanden ook bedachtzamer, milder maar toch met die focus om ons project tot een goed einde te brengen.
Luc is daar enorm goed in geslaagd. Hij mag nu rusten in vrede.

De site Prosperhoeve of Prospersite

 

De Prosperhoeve of Prospersite is een historische hoeve, bestaande uit een groep gebouwen, allen opgericht tussen 1850 en 1859.
De hoeve fungeerde initieel als het lokale zenuwcentrum van de familie Arenberg voor de exploitatie van de Prosperpolder, na de inpoldering van 1846.

Prosperhoeve

De Prospersite in de Belgische Dreef te Prosperpolder getuigt van de bijzondere geschiedenis van de Wase Linkerscheldeoever. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw dijkte de adellijke familie Arenberg lage moerassige gronden gelegen langs de Scheldeoever in. Omstreeks 1846 ontstond op deze manier de Prosperpolder. Vanaf 1850 verrees centraal in de polder de Prosperhoeve, het Groothof genaamd, met kort daarna nog drie andere hoeves, namelijk de Petrushoeve, de Engelbertushoeve en de Antoniushoeve. De exploitatie van alle omliggende poldergronden werd aangestuurd vanuit de Prosperhoeve. Bij uitstek is deze hoeve het symbool van jaren noeste arbeid voor het inpolderen en nadien voor het uitbaten van het land. Op deze zeer vruchtbare gronden bouwden tal van families gedurende meer dan anderhalve eeuw hun bestaan en welvaart uit.

Prosperpolder, een beschermd dorp

Meer dan dertig jaar geleden, bij Ministerieel Besluit van 22 september 1982, kreeg de zogenaamde maalderij met woning inclusief inboedel een bescherming als monument, terwijl het geheel van de Prospersite als dorpsgezicht werd beschermd.

De meer recente beschermingsbesluiten van 27 februari 2013 die de omgeving van de kerk en de pastorie als dorpsgezicht klasseren, de pastorie als monument en ten slotte de Sint-­Engelbertuskerk met de bijhorende begraafplaats als monument, maken duidelijk dat voor Prosperdorp een toekomst is weggelegd.

Een van de concrete actiepunten in de realisatie van een maximale veiligheid, namelijk het voorkomen van overstromingen, en het behoud en de optimalisatie van de natuurlijkheid, is het creëren van 600 ha bijkomende natuur langs de Westerschelde in Nederland en 1000 ha natuur en wetland langs de Schelde in Vlaanderen.

prosperpolder luchtfoto
prospersite 2016

Eén van deze prioritaire acties is de toeristische ontsluiting van de regio Linieland van Waas en Hulst met knooppunten in de verschillende gemeenten. In Beveren is de recreatief-­toeristische ontwikkeling van een knooppunt in Prosperpolder een topprioriteit.

Eén van de grote uitdagingen voor de toekomst die uit deze initiatieven is gedefinieerd, is hoe het bijzondere erfgoed van Prosperpolder in deze nieuwe context een andere, betekenisvolle, dynamische, duurzame en toekomstgerichte functie te geven.

Dit in evenwicht met de doelen die voor het gehucht Prosperpolder en de nabije omgeving zullen worden bepaald, inspelend en aansluitend op de ingrijpende wijzigingen die het negentiende-­eeuwse polderlandschap ondergaat.

De maalderij

Het oudste gedeelte van het gebouw is het oorspronkelijk koetshuis van de Prosperhoeve. Omstreeks 1892 werd het verbouwd tot een ruimte waarin diverse machines werden geplaatst waaronder een stoommachine die instonden voor de verwerking van veevoeder.

Vanaf 30 april 1904 functioneerde het bedrijfsgebouw als noodkerk voor de sterk groeiende bevolking van Prosperpolder. Het gebouw kwam terug vrij bij de inwijding van de nieuwe Sint-­Engelbertuskerk op 4 september 1911.

Omstreeks 1892 werd het huidige woonhuis aan het koetshuis aangebouwd. In dat jaar startte de uitbating op de Prosperhoeve met een professionele melkerij, die overigens slechts tot 1898 het jaar waarin de centrale uitbatingsvorm werd verlaten heeft bestaan.

De maalderij
Maalderij Prosperhoeve

Een gedeelte van de nieuwe vleugel werd betrokken door de leiding van de melkerij. In 1898 werd de gewezen melkerij woonhuis van pachter Gustaaf Pauwels.

Tussen 1904 en 1911 woonde kapelaan Van Haelst in het huis. Eind 1917 verkocht het huis van Arenberg de gebouwen aan molenaar Juliaan Poppe die in de voormalige noodkerk een maalderij inrichtte. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, verkocht Poppe het huis en het bedrijfsgebouw aan Joseph Rosseel, een molenaar uit Meerdonk. Diens zoon Eduard nam er echter zijn intrek. Hij werd eigenaar in 1921 en bouwde het machinepark verder uit met machines voor hout-­ en metaalbewerking. In 1952 nam Leon Vercruyssen, schoonzoon van Eduard Rosseel, de maalderij over (m.a.w. de veevoederverwerking), tot de sluiting in 1978.

De machinekamer

Als energiebron voor de aandrijving van de melkerij en de voederbewerking wordt in de loop van 1892 een stoommachine in gebruik genomen. Met de stopzetting van de melkerij in onbruik geraakt wordt deze rond de daaropvolgende eeuwwisseling ontmanteld en verkocht.

Bij de oprichting van de maalderij opteert men voor een armgasmotor als aandrijving. Dit type motor bezit echter het nadeel dat bij hoge belasting, bv. het koppelen van meerdere machines tegelijkertijd, het vereiste toerental moeilijk te handhaven was. Om hem van de nodige brandstof te voorzien (in dit geval gas verkregen door het verbranden van kolen) dient men regelmatig de vuurhaard bij te vullen, een zeer arbeidsintensief opdracht.

Mettertijd wordt dit probleem -­ wegens de voortdurende uitbreiding van het machinepark – alsmaar groter. In 1951 besluit men de armgasmotor door de huidige mono cilinder dieselmotor te vervangen.

Deze motor uit de jaren 1930 was oorspronkelijk een armgasmotor die door de firma Cyriel Lobbestael en zonen uit Rumbeke tot dieselmotor is omgebouwd. In het voorjaar van 1951 wordt hij als energiebron in de maalderij gemonteerd.

dieselmotor maalderij

De vzw Prospersite Onthaalpoort werd opgericht op 21 augustus 2015.
De vzw stelt zich als doel om de gebouwen en de omgeving van de historische Prosperhoeve, de oorspronkelijke draaischijf van Prosperpolder, een nieuwe toekomst te bieden dankzij:

  • een visuele reconstructie van de hoeve in het actuele landschap
  • een nieuwe, aan de nieuwe omgeving aangepaste functie
  • een nieuwe aangepaste inhoudelijke werking
  • een duurzaam beheer en exploitatie van de site
Geen categorie
12 december 2023

HLN: Bezoekerscentrum Maalderij feestelijk geopend: “Erepenning voor vrijwilligers die dit mogelijk maakten”

Link: HLN: Bezoekerscentrum Maalderij feestelijk geopend
hlnGeen categorie
7 februari 2021

HLN: Gerestaureerde Prosperhoeve wint Wase Erfgoedprijs 2020

HLN: Gerestaureerde Prosperhoeve wint Wase Erfgoedprijs 2020
Geen categorie
7 februari 2021

Prosperhoeve wint Wase Erfgoedprijs 2020

Prospersite Onthaalpoort vzw wint Wase Erfgoedprijs 2020.Ons initiatief kreeg lof van de jury omdat het project, de herbestemming en herinrichting van de Maalderij tot lokale ontmoetingsplaats en belevingscentrum, werd gedragen én…

Een bezoekje brengen?

Wij werken samen met de Smaak van Waas.